Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας» ή η «Πολιτική») καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την εταιρεία ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία») για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και για τον τρόπο και του σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα κατά περίπτωση.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και την διασφάλιση ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., δεν συλλέγουμε δεδομένα που αφορούν ανηλίκους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων

Τι είναι o GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – εφεξής ο «Κανονισμός» ή «GDPR») αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Εταιρεία ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., με έδρα την Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 17672, με ΑΦΜ 997521479, email: [email protected] τηλ.: 211 9994833, website: www.briqproperties.gr , όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει ότι, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Τι σημαίνει ο όρος «προσωπικά δεδομένα»;

Ως προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.

Τι σημαίνει ο όρος «επεξεργασία»;

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών της σκοπών, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των κάτωθι κατηγοριών φυσικών προσώπων, ήτοι μετόχων και εργαζομένων της Εταιρείας, ιδιοκτητών ή/και ενοικιαστών ακινήτων, συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς αγοραπωλησίας ακινήτων δια της υποβολής προσφορών, προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών συμβαλλομένων με την Εταιρεία προσώπων (π.χ. μεσιτών, πωλητών, εγγυητών, κ.ο.κ.), εντολοδόχων, νομίμων εκπροσώπων και εργαζομένων συνεργατών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικλήτων των ως άνω προσώπων, επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, επισκεπτών των εγκαταστάσεών της, κ.ο.κ.
Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

− Δεδομένα εργαζομένων / μελών ΔΣ / μετόχων:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων, μελών ΔΣ και μετόχων, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικό φορέα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, οικονομικά δεδομένα, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ποινικό μητρώο (για μέλη ΔΣ), στοιχεία και δεδομένα εκπαίδευσης, όπως πχ τίτλους σπουδών, δεδομένα προϋπηρεσίας, ημερομηνία πρόσληψης, θέση εργασίας, ωράριο, στοιχεία ενδεχόμενων παροχών από την Εταιρεία, στοιχεία αξιολόγησης, οικογενειακής κατάστασης, δεδομένα που σχετίζονται με την καταλληλότητά των εργαζομένων ή/και υποψήφιων εργαζομένων προς εργασία, κ.ά.

− Δεδομένα ιδιοκτητών ή/και ενοικιαστών ακινήτων ή/και συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς αγοραπωλησίας ακινήτων δια της υποβολής προσφορών:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών ή/και ενοικιαστών ακινήτων ή/και συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς αγοραπωλησίας ακινήτων δια της υποβολής προσφορών και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ, στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτων, κ.α.

− Δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, κ.α.

− Δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Εταιρείας:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της και συγκεκριμένα δεδομένα εικόνας, ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ, ώρες εισόδου και εξόδου από τις εγκαταστάσεις, κ.ο.κ.
− Δεδομένα χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών του δικτυακού της τόπου και συγκεκριμένα τεχνικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που οι χρήστες χρησιμοποιούν στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή τους συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τομέα παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, ή άλλες πληροφορίες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους που οι χρήστες έχουν επισκεφθεί και τις πληροφορίες που αναζήτησαν.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

• Εκπλήρωση εταιρικού σκοπού

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και στοιχεία μετόχων (μελών του ΔΣ, θεσμικών επενδυτών ή/και επενδυτικού κοινού), ιδιοκτητών ή/και ενοικιαστών ακινήτων, συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς αγοραπωλησίας ακινήτων δια της υποβολής προσφορών, για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, ήτοι για την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την εν γένει πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, τη δημοσίευση στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων των διαθεσίμων της, τη λήψη δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων, τη διανομή κερδών, κ.ο.κ

• Κανονιστική συμμόρφωση
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και στοιχεία μετόχων (μελών του ΔΣ, θεσμικών επενδυτών ή/και επενδυτικού κοινού), ιδιοκτητών ή/και ενοικιαστών ακινήτων, συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς αγοραπωλησίας ακινήτων δια της υποβολής προσφορών, για την κανονιστική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου 2778/1999 και των κανονιστικών αποφάσεων λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Οι ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εντεταλμένων οργάνων της τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα εντεταλμένα όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση μπορούν: α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν αντίγραφό του και β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλούν και να λαμβάνουν μαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 22 του ν. 3340/2005.

• Εξυπηρέτηση εργασιακής σχέσης
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και στοιχεία εργαζομένων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της πρόσληψης, τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας και την εν γένει διαχείριση και εξυπηρέτηση της εργασιακής σχέσης.

• Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων και την προστασία προσώπων και αγαθών

Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

• Αποστολή Εταιρικών Νέων / Πληροφοριών προς Επενδυτές

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.briqproperties.gr, και www.briqproperties.com έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συμπληρώσετε φόρμα στην ενότητα Επικοινωνία για να λαμβάνετε ενημέρωση για την Εταιρεία, καθώς και για να λαμβάνετε οικονομικές πληροφορίες χρήσιμες σε επενδυτές (IR). Κατά τη συμπλήρωση εκάστης φόρμας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.
Ποιες είναι οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα όταν:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας,

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση λόγω εφαρμοστέας νομοθεσίας στις εταιρείες επενδύσεως σε ακίνητη περιουσία, για φορολογικούς σκοπούς, κ.ο.κ.

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της Εταιρείας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας,

(ε) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κλπ. της ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π..

Προστασία Ανηλίκων

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία). Η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά

Έχουν τρίτοι πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν επιτρέπει σε τρίτους να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, ενδέχεται τρίτα πρόσωπα, όπως μέλη του προσωπικού, τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Δικαστήρια, Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές, λοιποί φορείς του Δημοσίου, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, μάρτυρες, κτλ., ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Η εν λόγω πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας και πάντοτε υπό τον όρο ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα αποδέχονται και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και της νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πόσο χρόνο τηρεί η Εταιρεία τα δεδομένα μου;

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

(β) Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

(γ) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

(δ) Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους οποίους έχετε ρητώς παράσχει τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία, Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 17672, με ΑΦΜ 997521479, email: [email protected] τηλ.: 211 9994833. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγράφης, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή/και τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υφίσταται όσον αφορά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία, Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 17672, με ΑΦΜ 997521479, αποστέλλοντας email: στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Προσωπικά Δεδομένα» ή/και καλώντας στο τηλέφωνο: 211 9994833.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι της Εταιρείας δύναται να υποβάλλουν αναφορές ή να καταγγείλουν ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς που έχουν διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή σοβαρά παραπτώματα και παραβάσεις των κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών ή οποιαδήποτε ενέργεια που είναι ή θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την αποστολή ή τη φήμη της Εταιρείας. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΒriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην Εταιρεία, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα της συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουν οι διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ανήκουν σε αυτή, δεν εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα, δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τρίτων ιστοσελίδων, ούτε ευθύνεται για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε αυτή την ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.