Μετοχική Σύνθεση

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,6%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,8%
Σύνολο Διασποράς 16.305.811 45,6%
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.429.625 9,6%
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 1.743.930 4,9%
Ασφαλιστικές εταιρείες 2.330.843 6,5%
Άλλοι θεσμικοί 366.989 1,0%
Επενδυτικό κοινό 8.052.394 22,5%
Ίδιες Μετοχές 382.030 1,1%
Σύνολο 35.764.593 100,00%
Στοιχεία: 30.06.2023

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ