Μετοχική Σύνθεση

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,6%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,8%
Σύνολο Διασποράς 16.305.811 45,6%
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.390.182 9,5%
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 1.761.800 4,9%
Ασφαλιστικές εταιρείες 2.495.945 7,0%
Άλλοι θεσμικοί 295.802 0,8%
Επενδυτικό κοινό 7.965.052 22,3%
Ίδιες Μετοχές 397.030 1,1%
Σύνολο 35.764.593 100,00%
Στοιχεία: 31.03.2023

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ