Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

BriQ Properties- Ενέργειες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)

PDF 185KB

Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2022

PDF 123KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2023

PDF 248KB

Δημοσίευση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

PDF 7202KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

PDF 240KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

PDF 155KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2023

PDF 134KB

Προσύμφωνο για την πώληση εμπορικού καταστήματος στη Ρόδο

PDF 126KB

Συμμετοχή της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο Geneva Spring Midcap Event 2023

PDF 281KB

Geneva Spring MidCap Event Presentation

PDF 2752KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

PDF 238KB

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας

PDF 124KB

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή Προέδρου - Πρακτικό ΕΕ

PDF 713KB

Συγκρότηση ΔΣ και Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΔΣ

PDF 1333KB

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.04.2023 - Πρακτικό ΓΣ

PDF 2052KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.04.2023

PDF 348KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022

PDF 282KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

PDF 152KB

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα - Πρακτικό ΔΣ

PDF 163KB

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

PDF 146KB

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΔΣ

PDF 892KB

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

PDF 133KB

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΕΕ

PDF 112KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2022

PDF 242KB

Ανακοίνωση Υπογραφής συμφωνίας μεταξύ BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ajolico Trading Limited

PDF 145KB

Δελτίο Τύπου - Συμφωνία για την αγορά ακινήτων και μετοχών και την συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ

PDF 160KB

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων - Sarmed Warehouses A.E.

PDF 134KB

Ανακοίνωση Θυγατρικής Sarmed Warehouses A.E. | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

PDF 236KB

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ